تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y013-12280-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی سیگار ممنوع

 , نکشید , کشیدن ,