تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B005-10308-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی هنگام جوشکاری از عینک مخصوص استفاده کنید

Eye Protection , glasses , عینک , چشم , تیره ,