تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P003-60162-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پرواز هواپیما در ارتفاع کم

راهنمایی , رانندگی , پرواز , هواپیما , طیاره , فرودگاه , ارتفاع کم ,