تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R055-10252-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی گاز تحت فشار

Compressed , Gas , گاز تحت فشار , گاز , فشار , فشرده ,