تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R049-12279-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سیلندر تحت فشار

 , کپسول , فشرده ,