تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R078-12282-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر گیر کردن دست و لباس

 , درگیری , آستین ,