تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B005-10335-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی ارتفاع قلاب جرثقیل از زمین حداقل 2 متر باشد

x , جرثقیل ,