تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B005-10337-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی فن های تهویه همواره باید روشن بماند

x , فن , هود , هواکش ,