تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B005-10340-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی درب کپسول های تحت فشار در صورت عدم استفاده باید بسته باشد

x , درب , کپسول های , های تحت فشار , تحت فشار در صورت , فشار در صورت عدم استفاده , استفاده , های نکردن , بسته ,