تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R011-10004-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی دست نزنید

Touch , دست نزنید , لمس ,