تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W032-10290-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی هنگام کار با این دستگاه باید از عینک ایمنی استفاده کنید

Eye Protection , glasses , عینک , چشم ,