تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R071-10276-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی چاه ارت

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,