تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R053-10608-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سقوط پالت

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,