تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W027-10698-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سقوط ابزار و مصالح

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,