تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R077-11811-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر له شدگی دست

 , انگشتان , فشرده شدن , خرد ,