تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R077-12283-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سکندری خوردن

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,