تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B005-10336-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی مواد شیمیایی باید زیر هود روشن نگهداری و یا ترکیب شوند

x , ماده , فن , هود , هواکش , مواد ,