تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B005-11646-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی کپسول ها را با زنجیر مهار کنید

 , سیلندر , ببندید , بستن ,