تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B005-11646-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی کپسول ها را با زنجیر مهار کنید

 , سیلندر , ببندید , بستن ,