تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B005-12255-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی جهت انجام عملیات کار در ارتفاع از کمربند ایمنی (هارنس) استفاده شود

 , افتادن , سقوط , طناب , ریسمان ,