تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B005-12256-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی قبل از تعمیر برق دستگاه قطع شود

 , کابل , سیم , پریز , جدا ,