تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R050-09986-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی L.P.G بشدت قابل اشتعال

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,