تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P007-60250-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی جاده از راست باریک می شود 300 متر

راهنمایی , رانندگی , راست , راه , جلوتر , باریک , جاده , 300 ,