تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P007-60251-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی جاده از راست باریک می شود 400 متر

راهنمایی , رانندگی , راست , راه , جلوتر , باریک , جاده , 400 ,