تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P007-60262-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی جاده باریک می شود 500 متر

راهنمایی , رانندگی , چپ , راه , جلوتر , باریک , جاده , 500 ,