تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y053-10041-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محدودیت سرعت 30 کیلومتر

Speed , 30 , سرعت , 30 ,