تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y019-10122-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر انفجار

Explosion , Hazard , Explosive , انفجار , منفجره ,