تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W035-10203-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سقوط بار

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,