تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R052-10358-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی بشدت قابل اشتعال

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,