تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B005-12292-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی پوشیدن تجهیزات حفاظت فردی برای شروع کار الزامی است

use , wear , job , وسایل , لوازم , به کار , بکار , اجباری ,