تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B005-12293-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی از تجهیزات ، ابزار و ماشین آلات به درستی استفاده نمایید

object , machin , وسایل , لوازم , ابزار آلات , طرز صحیح ,