تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W016-10004-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی دست نزنید

Touch , دست نزنید , لمس ,