تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N055-10026-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر در بالای سر

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,