تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W011-10045-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محدودیت سرعت 70 کیلومتر

Speed , 70 , سرعت , 70 ,