تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y052-10203-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سقوط بار

Suspended Load , Load , پرت شدن , افتادن , بار , محموله , معلق ,