تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N069-10204-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی منطقه پر خطر

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,