تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y019-10288-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی استفاده غلط از هوای فشرده بسیار خطرناک است و می تواند موجب آسیب دائمی یا مرگ شود

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,