تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R052-10608-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سقوط پالت

Falling , Pallet , Fall , افتادن , اجسام , اشیاء ,