تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y005-10089-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی عبور عابر پیاده ممنوع

Entry , Crossing , Enter , Pedestrians , عبور , تردد , ورود , مجوز , عابر , پیاده ,