تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B005-12288-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی در ارتفاع بیش از 1/20 متر از کمربند ایمنی استفاده نمایید

 , بلندی , کار , هارنس , بلت ,