تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60077-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی عبور از هر دو سمت مجاز است

راهنمایی , رانندگی , عبور , چپ , راست , هردوطرف , هردوسمت ,