تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y011-10044-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محدودیت سرعت 60 کیلومتر

Speed , 60 , سرعت , 60 ,