تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N050-10575-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر بریدگی

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,