تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R070-11698-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی دستگاه را خاموش نکنید

 , قطع برق ,