تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R016-12250-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی تماس تینر به بشکه داغ اکیداً ممنوع

 , گرم ,