تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N056-12260-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر تردد ماشین آلات سنگین

 , عبور , کامیون , خودروهای ,