تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y086-10062-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی در این منطقه استعمال دخانیات ممنوع است

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,