تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R043-50034-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی دخانیات ممنوع

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,