تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y070-12274-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی احتیاط ، وجود میخ در پالت

 , پیچ ,