تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B053-10029-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی استفاده از لباس حفاظتی الزامی است

Protective , Clothing , لباسکار , لباس , حفاظتی ,